Privacyverklaring

1.  Privacyverklaring Wabtec Netherlands

Wabtec Netherlands respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. Wabtec Netherlands verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening.

2.  Opbouw van de verklaring

In dit document wordt toegelicht voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Wabtec Netherlands.

3. Onze waardes

 • 3.1

  Wabtec Netherlands verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Wabtec Netherlands handelt binnen de kaders van de wet.

 • 3.2

  Wabtec Netherlands verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

 • 3.3

  Als Wabtec Netherlands bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Wabtec Netherlands van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 • 3.4

  Wabtec Netherlands draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

 • 3.5

  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

4. Derde partijens

 • 4.1

  Wabtec Netherlands verzamelt geen gegevens bij derde partijen

 • 4.2

  Wij verstrekken de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

5. Verwerkingsdoeleinden

 • 5.1

  De enige gegevens die wij verwerken, ontvangen we van de betrokkenen zelf. Wij verwerken de gegevens voor een van de volgende doeleinden:

 • Om nieuwsbrieven te versturen
 • Om uitnodigingen voor verschillende evenementen
 • Voor productaankondigingen
 • Ons aan onze verplichtingen t.o.v. onze leveranciers en klanten te kunnen voldoen
 • Het verzenden van facturen
 • Beantwoorden van klantvragen
 • Om registraties te bevestigen
 • Om onze service te laten beoordelen door onze klanten

6. Rechtsgronden

We verwerken uw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • 6.1

  Uitvoering van een overeenkomst: Voor het opstellen en het uitvoeren van een overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, is het nodig om persoonsgegevens te verwerken.

 • 6.2

  Wettelijke verplichting: In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst.

7. Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wabtec Netherlands maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat Wabtec Netherlands bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

8. Nieuwsbrief

Wabtec Netherlands verspreid momenteel geen Nieuwsbrief op regelmatige basis, echter incidenteel informeren wij onze klanten over onze producten en evenementen. U kunt zich op elk moment afmelden door op unsubscribe te drukken onderaan de nieuwbrief.

9. Cookies

Zoals bij de meeste websites het geval is, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies worden enkel gebruikt voor het maken van een statistische gebruikersanalyse. Deze verkregen gegevens zijn volledig anoniem en in geen geval te herleiden naar personen.

10. Gegevens buiten de EU

Wabtec Netherlands heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

11. Beveiliging gegevens

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt Wabtec Netherlands ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen.

12. Uw rechten

Wabtec Netherlands vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten. U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 1. Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 2. Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
 3. Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
 4. Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 5. Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 6. Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

13. Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Wabtec Netherlands vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:

In Nederland :https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

14. Contact

Wabtec Netherlands is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot onze waarborging van uw privacy of de uitoefening van uw rechten, neem dan gerust contact op met pnijhof@wabtec.com. Als er wijzigingen plaatsvinden in onze privacyverklaring, zullen we de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.